مسعود غلامی
گرفتن آزادی از مردمی که نمیخواهند برده بمانند،سخت است اما دادن آزادی به مردمی که میخواهند برده بمانند سخت تر است...!
مارتین لوتر کینگ
 
لیست نمرات