مسعود غلامی
آرام باش ! ... چه نوری است که از پنجره می تابد ؟ آنجا مشرق است و ژولیت ، خورشید تابان
ویلیام شکسپیر، نمایشنامه رومئو و ژولیت
 
لیست نمرات