مسعود غلامی
روح از هر چه ساخته شده باشد ، جنس روح او و من از یک جنس است .
کتاب بلندی های بادگیر ، امیلی برونته
 
لیست نمرات