مسعود غلامی
یا به اندازه آرزوهایت تلاش کن ، یا به اندازه تلاشهایت آرزو کن
 
لیست نمرات