مسعود غلامی
اگر 100 سال عمر کنی ، امیدوارم من 100 سال منهای یک روز زنده بمانم تا مجبور نباشم بدون تو زندگی کنم .
کتاب وینی پو ، ای ای میلن
 
لیست نمرات