مسعود غلامی
حق در مقام سخن وسیعترین میدان هاست و در مقام عمل تنگ ترین آنها
علی (ع)
 
لیست نمرات